VI. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА


Чл. 1. AlfaGarlic.com доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 2. Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от AlfaGarlic.com чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.alfagarlic.com или друго средство за комуникация от разстояние.


По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, AlfaGarlic.com се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице – представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. 


При предаване на стоката Потребителят или третото лице – представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.


Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на AlfaGarlic и настоящите общи условия. Цените и описанието на стоките в www.alfagarlic.com са на български език и в български лева, с включен ДДС. В същата не са включени разходите по доставка.
AlfaGarlic.com доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. 


Обработването на поръчките се извършва от понеделник до петък от 9:00 ч. До 17:00 ч., събота – от 9,00 до 12,30 ч. Поръчки, направени след 14,00 ч. от понеделник до петък, се доставя на следващия работен ден, по реда на получаване на поръчките. Поръчки, направени в събота се доставят в първия следващ работен ден. Поръчки, направени в неделя се обработват в първия следващ работен ден. Срокът на доставка на територията на София е 1 до 2 работни дни, в зависимост от натовареността. 


Стойността на доставката е безплатна, за поръчки над 50лева. За поръчки под 50 лева., Ползвателите заплащат 5 лева.


VII. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ALFAGARLIC.COM


Чл. 3. За да използва AlfaGarlic.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.


Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.


С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.


AlfaGarlic.com потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията.


В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай AlfaGarlic.com има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.


Чл. 4. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и AlfaGarlic.com, „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя основен контактен електронен адрес. 


При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, AlfaGarlic.com изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес. Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.


VIII. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКИ ОТ СТРАНИЦАТА www.alfagarlic.com


Чл. 5. Подаването на поръчка от Ползвателя се извършва чрез извършване на следните действия:


Избиране на стоките и определяне на количеството им, след което следва натискане на виртуален бутон „Купи” обозначен срещу съответна стока и потвърждение на последващи стъпки чрез бутони потвърждаващи избора на стока, както и обявената цена;


Всички стоки имат описание и цена на български, в български лева, с ДДС. Всички цени в страницатаwww.alfagarlic.com са за брой избрана стока и по този начин няма да получите разлика в цената при доставката. След като направите вашият избор и количество продукти, следва, преглеждане на поръчката, избиране съответния начин на заплащане на цената на поръчаните стоки и определяне на допълнителни условия към поръчката (ако такива са налични) и повторно потвърждение на поръчката от бутон за с ясно дефиниран текст за целта.


В случаите, когато Клиентът заплаща поръчаните стоки и услуги при получаването им, поръчката може да изисква допълнително потвърждение чрез например телефонно обаждане или e-mail. 


С приемането от страна на Alfagarlic.com поръчка подадена от страна на Потребителя, двете страни се считат за обвързани към настоящите Общи условия.
AlfaGarlic.com уведомява Потребителяза приемане на поръчката му, със съобщение до предоставената електронната поща или в потребителския му профил. Имейлът съдържа информация за съдържанието на поръчката, цената и начина на плащане на поръчаните стоки и други данни, свързани с поръчката и нейното изпълнение. 


Доставчикът е запознат с настоящите Общи условия и се счита за обвързан с тях, доколкото те регламентират начините, по които се извършва предлагането на стоката му, поръчка от Клиент, доставка и други условия. 


За да поръчате стоки или услуги следва да имате навършени 18 години. Поръчки към лица под 18 години ще бъдат отказвани.
www.alfagarlic.com Изпълнението на поръчката става само, след заплащане в страницата или след потвърждение по телефон или имейл от страна на Потребителя.


IX. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА


Чл. 6. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в www.alfagarlic.com.


Договорът се сключва на български език.


Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес www.alfagarlic.com
Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.


AlfaGarlic.com включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.


Чл.7. AlfaGarlic.com има право:


Да изпраща до Потребителя бюлетини с рекламни съобщения, за получаването на които Потребителят се е абонирал;


Да получи от ползвателите съответните дължими суми за закупените артикули.


Чл.8. AlfaGarlic.com се задължава да:


Да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия, публикувани на www.alfagarlic.comи декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия


При неспазване на задълженията Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Ползвателя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. 


В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответно


X. РЕКЛАМАЦИИ И ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ


Чл.9. Поради характера и вида на предлаганите стоки, връщане на продукти е невъзможно, с изключение на: 


Доставени стоки с изтекъл срок на годност;


Стоки, които поради своята специфика, са с нарушена цялост, правеща стоките негодни за ползване по предназначение.
Рекламация за стоки и услуги е допустимо да бъде разгледана, когато са налице някои от следните фактори: 


Доставена е друга стока или услуга, а не поръчаната от Клиента; 


Стока е доставена с изтекъл срок на годност; 


Когато стока е доставена с изтекъл срок на годност, Клиентът информира AlfaGarlic.com на e-mail адрес alfagarlic.com, след което Alfagarlic.com предлага компенсация, която може да бъде под формата на: 


Замяна на същата стока, в срок на годност
Възстановяване на платената сума.


По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.


Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 30.11.2020 г.