Общи условия на AlfaGarlic.com- онлайн магазин за хранителни стоки


I.ПРЕДМЕТ


Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Алфа Галик“ ООД, с ЕИК 203602042с адрес на регистрация гр. София, бул. „България“ 69, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „AlfaGarlic.com”, наричан по-долу „AlfaGarlic.com”. 


ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА


Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:


Наименование на Доставчика: Алфа Гарлик ООД
Седалище и адрес на управление: София, бул. „България“ 69
Данни за кореспонденция: София, бул. „България“ 69, email: [email protected], телефон: 0899 72 84 84.
Вписване в публични регистри: ЕИК203602042
Регистрация по ЗДДС: BG 203602042


III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ALFAGARLIC.COM


Чл. 3. AlfaGarlic.com e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.alfagarlic.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от AlfaGarlic.com стоки, включително следното:


Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на www.alfagarlic.comи използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация. За целта ползвателите трябва да попълнят електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес www.alfagarlic.com. При попълване на електронната форма за регистрация, съответния ползвател, едлъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. 


Ползвателят гарантира, че данните, които предоставя наAlfagarlic.comв процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай, че съответния ползвател предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока посочен по-горе, Alfagarlic.com има право да прекрати договора, като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Ползвателя до профила му.
AlfaGarlic.com предоставя възможност за разглеждане, поръчка на стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка и като гост. Ползвателят – гост е длъжен да попълни съответната форма с изискуемите данни. Ползвателят гарантира, че данните, които предоставя са верни, пълни и точни.

Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Alfagarlic.com чрез интерфейса на страницата на Alfagarlic.com, достъпна в Интернет. Преди извършване на изявлението съответния ползвател може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.


AlfaGarlic.com се задължава на интернет страницата си www.alfagarlic.comточно и ясно да изписва продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на транспортните разходи, не включени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;


AlfaGarlic.com трябва да даде информация за начините на плащане, доставка,при изпълнение на договора;


AlfaGarlic.com трябва да информира Ползвателя за правото,условията и начина му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по „Закона за защита на потребителите“;– периода, за който направеното предложение и цена остават в сила;– всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно преди закупуването на стоката от Ползвателя.


IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ на Alfagarlic.com


AlfaGarlic.com има право да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, като тази информация може да включва име, фамилия, адрес, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като Доставчикът ще използва същата при спазване на Закона за защита на личните данни.


AlfaGarlic.com се задължава да поддържа предоставената информация в сайта www.alfagarlic.comвинаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата, тъй като тя е предоставена от трети лица;


AlfaGarlic.com не носи отговорност за не предоставяне на достъп до магазина, както и за не обработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;


AlfaGarlic.com не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;


AlfaGarlic.com не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;


AlfaGarlic.com няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.


V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛВАТЕЛЯ


Потребителят има право да сключва договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от AlfaGarlic.com;


Да извършват плащания във връзка със сключените договори с AlfaGarlic.com, съгласно поддържаните отAlfaGarlic.com начини за разплащанe- с виртуално ПОС устройство на страницата, с мобилен ПОС терминал или в брой, при получаване на поръчката.


Да получават информация за нови стоки предлагани от AlfaGarlic.com. С акта на регистрацията си съответния ползвател дава съгласие да получава имейл кореспонденцията и информационен Бюлетин. В случай че не желае да получава имейл кореспонденция и рекламен Бюлетин, може да се откаже във всеки един момент и да информира Доставчика, като изпрати имейл на електронна му поща .


Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка. В тази връзка доставчикът публикува задължително описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация;


Ползвателят се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;


Ползвателят се задължава да плати цената на заявената от него стока;


Ползвателят се задължава да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;
Ползвателят се задължава да получи стоката;


Ползвателят се задължава да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;


С оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”;


Ползвателят се задължава да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Ползвателят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.


Ползвателят се задължава да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;


Ползвателят се задължава да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;


Ползвателят се задължава да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;


Ползвателят се задължава да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;


Ползвателят се задължава да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;


Ползвателят се задължава да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;


Ползвателят се задължава да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.